top of page
PRIVACY POLICY
 
 
 1. WIE?
 
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de       
verwerking mevrouw Patricia van Weegen, met adres te 9940 Evergem, Velodroomstraat 48, met  
ondernemingsnummer BTW BE0662.421.710.
met als handelsnaam “Patricia van Weegen”.
Contact: Patricia.vw@telenet.be
 
Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je  hier de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn, hoe je deze kan uitoefenen en welke maatregelen wij genomen hebben in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).
 
“Patricia van Weegen” respecteert uw privacy en heeft de nodige maatregelen genomen in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
 
 1. WELKE GEGEVENS?
 
Via onze website:
 
Via deze website worden volgende persoonsgegevens verzameld via het contactformulier:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw boodschap
 
Om u in te schrijven op het boekingssysteem verzamelen wij uw naam en e-mailadres.
 
De website plaatst geen third-party cookies
 
In het kader van onze aangeboden diensten:
 
In het kader van onze aangeboden diensten van verwerken wij contactgegevens, facturatiegegevens, order-historiek en communicatiegegevens van klanten.
 
In geen geval worden door Patricia van Weegen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?
 
De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens verwerkt worden door onze nauwkeurig gekozen verwerkers, die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken, zoals onze accountant, IT-partner en softwaretoepassingen.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.
 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Patricia van Weegen” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Patricia van Weegen” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
De persoonsgegevens worden door “Patricia van Weegen” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Patricia van Weegen” en de gebruiker.
 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 
“Patricia van Weegen” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
In geen geval kan “Patricia van Weegen” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 
U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 1. Rechten van de betrokkenen:
 
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Patricia van Weegen” met uw persoonsgegevens maken.
 
5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Patricia van Weegen”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Patricia van Weegen” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 
5.2 Recht van verzet
 
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 
5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
 
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Patricia van Weegen” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
5.4 Recht van intrekking van de toestemming
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 
5.5 Uitoefening van uw rechten
 
U kan uw rechten uitoefenen door “Patricia van Weegen” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Patricia.vw@telenet.be, per post naar 9940 Evergem, Velodroomstraat 48, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.
 
5.6 Automatische beslissingen en profiling
      
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Patricia van Weegen” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
5.7 Recht om klacht in te dienen
 
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.
 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 
 1. HYPERLINKS
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Patricia van Weegen” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
 
 1. WIJZIGINGEN
 
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
            Laatst bijgewerkte versie: 01/07/2022
Koptekst 6
bottom of page